Simpleko

Årsredovisning för bostadsrättsförening

Uppdaterad

Årsredovisning till medlem

Vill du som medlem ha en kopia på din bostadsrättsförenings årsredovisning, vänd dig till styrelsen som är de som ansvarar för att dela ut till den alla medlemmar.

Vad innehåller årsredovisningen och vad betyder begreppen?

Årsredovisningen innehåller fyra delar, förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter. Det är styrelsen som ansvarar för att ta fram årsredovisningen som sedan behandlas av medlemmarna på årsstämman.

Förvaltningsberättelsen
Här finns en mer beskrivande text om bostadsrättsföreningen samt vilka som varit aktiva i styrelsen under året. Förvaltningsberättelsen innehåller också fakta om fastigheten med fastighetsbeteckning, antal lägenheter, lokaler, garage och parkeringar. Här finns också uppgifter om hur många medlemmar föreningen har samt vilka underhållsåtgärder som genomförts. Här hittar du också en sammanställning över de vanligaste nyckeltalen som visar hur ekonomin har  utvecklats under de senaste åren.

Resultaträkningen
Den visar föreningens intäkter och kostnader för verksamhetsåret samt om vilket resultat det gett. Även föregående år finns med som jämförelsetal.

Balansräkningen
Visar tillgångar, skulder och eget kapital per bokslutsdagen. Man brukar säga att skulderna och det egna kapitalet är en beskrivning av hur man finansierat tillgångarna. Även här finns jämförelsetal med från förra bokslutet.

Noter
Sist men inte minst har vi noterna och där kan man få mer detaljerad information. För att göra resultat- och balansräkning lättläst och enkel att överskåda så sker ett antal summeringar. Förklaringarna till vad som gömmer sig bakom summeringarna finns beskrivet i noterna.

Begrepp i årsredovisning

Det finns många speciella begrepp och termer i en årsredovisning. För att förtydliga vad de olika termerna innebär och underlätta förståelsen har vi satt ihop en ordlista för årsredovisning  .

warning Created with Sketch.