Simpleko

Stadgar

Uppdaterad

Alla bostadsrättsföreningar måste ha egna stadgar. Vad som åtminstone måste finnas med i dem regleras i bostadsrättslagen. 

Stadgarnas uppgift är att förtydliga det som står i lagen och att reglera vad som gäller i föreningen. De tydliggör vad som är medlemmens ansvar och vad som är föreningens ansvar. 

För att ändra stadgarna krävs att alla röstberättigade medlemmar är överens om ändringen. Då kan den beslutas direkt på nästkommande föreningsstämma. Annars behövs även en extra föreningsstämma för att besluta med kvalificerad majoritet om stadgeändringarna.

Följer stadgarna lagen

Vad måste stadgarna innehålla?

Enligt bolagsverket

 • föreningens namn
 • föreningens verksamhet
 • styrelsens säte
 • avgifter som medlemmarna ska betala, till exempel upplåtelseavgift, överlåtelseavgift med mera och hur de ska beräknas
 • antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt hur länge uppdragen ska gälla
 • antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter samt hur länge uppdragen ska gälla
 • föreningens räkenskapsår
 • vilka ärenden som ska finnas med på den ordinarie föreningsstämman
 • hur kallelsen till föreningsstämman ska ske
 • hur vinsten ska fördelas och reglerna för detta
 • vilka medel som ska avsättas för att säkerställa underhållet av föreningens hus
 • vilket ansvar föreningen respektive bostadsrättshavaren har när det gäller underhåll och reparationer
 • vad som ska hända med föreningens tillgångar om den avvecklas. 

Vi bistår gärna våra kunder med uppdatering av stadgar. Lägg ett ärende under Juridik i Portalen.

warning Created with Sketch.